Fosfo-Tau

Indikation

Alzheimers sjukdom, minnesutredning.

Referensintervall

Referensintervall for Fosfo-Tau i likvor: normalnivå <61 ng/L för individer >50 år.

Tolkning

Fosfo-Tau (p-Tau) avspeglar hyperfosforylering av Tau och bildning av neurofibriller. Tau kan fosforyleras i olika grad och p-Tau har en sämre förmåga att binda till mikrotubuli vilket medför att axonerna får nedsatt stabilitet. Specificiteten av ökad Fosfo-Tau är hög för Alzheimers sjukdom varför man oftast ser normala p-Tau nivåer vid andra demenssjukdomar.

Alzheimers : Måttligt till kraftigt ökat (sensitivitet för att detektera Alzheimer är 80%)
Akut stroke: Normalt
Creutzfeldt-Jakobs: Normal/lätt ökat
Frontotemporal demens: Normal
Lewy body demens: Normal
Vaskulär demens: Normal
ALS: Normal

Normalt åldrande, MCI (Mild cognitive impairment) utan progress till Alzheimers, depression, Parkinson, icke akut cerebrovaskulär sjukdom visar normala nivåer av total Phospho-Tau.

För uppdaterade riktlinjer och rekommendationer, se Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se.
 
Läs mer om provtagning
 

Paket och andra analyser

. Se även analyser Beta-Amyloid 42, Tau

DYN_box_02