Inflammatorisk tarmsjukdom (513)

Ingående analyser

ASCA IgA och IgG, IIF-ANCA

Indikation

Misstanke om och differentiering mellan inflammatoriska tarmsjukdomar.

Klinik

De kliniska entiteterna ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom, den förra med predilektion för ändtarm och grovtarm, den senare för ileocekalregionen och andra tarmavsnitt, sammanförs av hävd under begreppet inflammatoriska tarmsjukdomar (inflammatory bowel diseases).

IgA antikroppar mot Saccharomyces cerevisiae (ASCA) förekommer hos patienter med Crohns sjukdom i mellan 60-75% men är sällsynta hos patienter med ulcerös kolit. Patienter med UC har ANCA av den så kallade P-ANCA typen (kan också kallas atypisk ANCA). Kombinationen ASCA och ANCA används därför för att skilja UC från Crohns eftersom en typisk UC patient har ANCA medan en typisk Crohns patient har ASCA.

Ulcerös kolit debuterar typiskt i ändtarmen och propagerar uppåtstigande i kolon och engagerar inflammatoriskt slemhinnan med ulcerationer och blodig diarré som följd. En rad extraintestinala manifestationer (sacroileit, uveit, pyodermi, erythema nodosum och skleroserande kolangit) förekommer också. Crohns sjukdom karaktäriseras patologiskt anatomiskt av segmentell utbredning och mera djupgående inflammatoriska förändringar, som omfattar både slemhinna och övrig tarmvägg med granulombildning, perforationer och fistelbildningar till omgivande vävnader som följd. Diarré och buksmärtor är typiska och kan åtföljas av artrit, uveit, skleroserande kolangit och kobalaminbrist (vid ileocekalt engagemang). Diagnostiken bygger främst på fynden vid sigmoideoscopi och coloscopi och på vad man finner i biopsier från inflammerad tarmslemhinna. Kontraströntgen av tunntarm är också av värde. Fulminant ulcerös kolit (pan-kolit, toxisk megacolon) är oftast föregånget av blodig diarré men kan kliniskt likna ilskna infektiösa och toxiska koliter och akut divertikulit samt tarmengagemanget vid akut systemisk vaskulit, framförallt WG och polyarteritis nodosa (PAN). Vid WG dominerar nekrotiserande småkärlsvaskuliter men även större blodkärl engageras och vid utveckling av lokala, multipla aneurysm påvisbara i kontraströntgen kan PAN misstänkas. För att säkra diagnostik och uppföljning vid mindre akuta former av proktit, kolit och misstänkt Crohns sjukdom och av tarmsjukdomar med atypisk utbredning och förlopp rekommenderas remiss till medicinsk och kirurgisk gastroenterologisk enhet med endoskopisk kompetens och erfarenhet.

Läs mer om provtagning

DYN_box_04 Ladda hem eller best√§ll remiss ÔĽŅ