Plötslig hörselnedsättning (530)

Ingående analyser

ANA screen på HEp-2 celler, HSP-70-antikroppar, PR3-ANCA (capture teknik), PR3-ANCA (direkt teknik)

Indikation

Misstanke om autoimmun orsak till plötslig hörselnedsättning.

Klinik

Plötslig hörselnedsättning drabbar framför allt medelålders personer och utvecklas som regel unilateralt under loppet av ett till tre dygn. Autoimmun inneröre-sjukdom anses vara en subgrupp där kortison har gynnsam effekt. Hos dessa patienter blir hörselnedsättningen som regel bilateral efter en tid. Indirekt immunofluorescens på benvävnad från örat har använts för att se om en autoimmun process är inblandad. 1990 rapporterade Harris et al. att 35% av patienter med progressiv neurogen hörselnedsättning hade en antikropp i serum riktad mot cochlea. I ett patientmaterial med oförklarad progressiv hörselnedsättning var där 1/3 chans att en immun etiologi låg bakom hörselnedsättningen. I en studie med 279 patienter med idiopatisk bilateral neurogen hörselnedsättning hade 32% antikroppar som sågs med western blotting. Det har också rapporterats att antikropparna mot 68kD bandet fanns hos just de patienter som förbättrades på immunosuppressiv behandling. 89% av patienterna med aktiv bilateral neurogen hörselnedsättning hade antikroppar mot 68kD antigenet men patienter med inaktiv sjukdom var negativa. 75% av de positiva patienterna svarade på steroid behandling, medan enbart 18% av de negativa svarade på behandling. I en rapport visar man att 68kD bandet är heat shock protein 70 eller ett protein associerat med detta. HSP-70 är därför antingen målantigenet för immunsvaret, delar epitoper med det verkliga antigenet eller så är anti-HSP-70 ett epifenomen som uppstår som ett resultat av skador i innerörat. Oavsett vilket så är närvaron av denna antikropp hos patienter med progressiv hörselnedsättning ett hjälpmedel för diagnostik av en immunmedierad hörselnedsättning och förutsäger steroidkänslighet. En stor andel av patienterna har antikroppar mot den kollagenlika delen av C1q. Plötslig hörselnedsättning kan också förekomma som ett delfenomen i systemsjukdomar såsom Wegeners granulomatos, anti-fosfolipidsyndrom eller SLE.

Läs mer om provtagning

DYN_box_02 Ladda hem eller beställ remiss