ÔĽŅ

Sjukdomar

Genom att utg√• fr√•n klinisk indikation kan du h√§r se vilka analyser och/eller analyspaket som rekommenderas f√∂r olika autoimmuna sjukdomar. F√∂r varje indikation finner du f√∂rslag p√• f√∂rstahandsanalys, andrahandsanalys samt analyser f√∂r speciella fall. 

Addisons sjukdom

Addisons sjukdom (efter den engelske läkaren Thomas Addison) kallas även autoimmun adrenalit eller primär binjurebarksinsufficiens.

L√§s mer »

Antifosfolipidsyndrom

Antifosfolipidsyndrom (APS) karaktäriseras hos patienten av tromboser i större artärer och vener och trombotisk mikroangiopati.

L√§s mer »

Atrofisk gastrit

Vanligen synonymt med autoimmun (atrofisk) gastrit eller Typ A gastrit till skillnad från Typ B gastrit (orsakad av infektion med Helicobacter pylori), som vanligen drabbar antrum i magsäcken, medan autoimmun gastrit oftast drabbar corpus- och fundusdelen.

L√§s mer »

Autoimmun leversjukdom

Autoimmuna hepatiter kan drabba båda könen i alla åldrar

L√§s mer »

Celiaki

Celiaki (glutenintolerans) definieras som en typisk slemhinneförändring i tunntarmen orsakad av gluten i födan.

L√§s mer »

Churg-Strauss syndrom

Churg-Strauss syndrom är en vaskulitsjukdom som i första hand drabbar små och mellanstora kärl i lungorna, men kan i framskridna skeden även omfatta gastrointestinalkanalen, hjärta, hud, perifera nerver och njurar. Syndromet kallas ibland "allergisk granulomatos", då det ibland startar som en svår astma.

L√§s mer »

CREST syndrom

CREST syndrom √§r en begr√§nsad kutan form av sklerodermi/systemisk skleros, en systemisk autoimmun sjukdom ‚Äď se detta uppslagsord!

L√§s mer »

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom karaktäriseras patologiskt anatomiskt av segmentell utbredning och mera djupgående inflammatoriska förändringar, som omfattar både slemhinna och övrig tarmvägg med granulombildning, perforationer och fistelbildningar till omgivande vävnader som följd.

L√§s mer »

Cystisk fibros

Cystisk fibros är en genetiskt betingad sjukdom där en defekt jonkanal i luftvägsepitelet ger upphov till segt slem.

L√§s mer »

Diabetes

Typ 1-diabetes beror på autoimmun destruktion av de insulinproducerande ß-cellerna i Langerhans öar i pankreas.

L√§s mer »

Glomerulonefrit

Misstanke om glomerulonefrit uppkommer som regel vid fynd av hematuri och/eller proteinuri.

L√§s mer »

Goodpasture Syndrom

Goodpasture Syndrom är en sällsynt autoimmun sjukdom som karaktäriseras av lungblödning, snabbt förlöpande glomerulonefrit och förekomst av antikroppar mot det glomerulära basalmembranet (GBM).

L√§s mer »

Granulomatos med polyangiit eller Granulomatös polyangiit (tidigare Wegeners)

Granulomatos med polyangiit (GPA) eller Wegeners granulomatos är en form av systemisk vaskulit med inflammation i näsa, lungor, njurar och andra organ. GPA förekommer ungefär med 10-20 fall per miljon invånare.

L√§s mer »

Hashimotos tyroidit

Kronisk autoimmun tyroidit (Hashimotos sjukdom) drabbar företrädesvis kvinnor mellan 30 och 50 år.

L√§s mer »

Hereditärt angioödem (HAE)

Sjukdomen utmärks av återkommande attacker av angioödem i hud och slemhinnor och kan vara livshotande vid engagemang av luftvägarna.

L√§s mer »

Inflammatorisk tarmsjukdom

De kliniska entiteterna ulcerös kolit (UC) och Crohns sjukdom, den förra med predilektion för ändtarm och grovtarm, den senare för ileocekalregionen och andra tarmavsnitt, sammanförs av hävd under begreppet inflammatoriska tarmsjukdomar (inflammatory bowel diseases).

L√§s mer »

Komplement och komplementbrist

Komplementsystemet består av ca 30 olika proteiner, som huvudsakligen produceras i levern och som ofta cirkulerar i blodet som inaktiva prekursorer.

L√§s mer »

Kongenitalt hjärtblock

Antikroppar mot Ro eller La kan överföras från moder till foster via placenta. Dessa antikroppar kan orsaka neonatal lupus vars mest allvarliga manifestation är kongenitalt hjärtblock

L√§s mer »

Läkemedelsinducerad lupus

Vissa läkemedel kan genom olika mekanismer ge lupus-liknande syndrom som bieffekt.

L√§s mer »

Mikroskopisk polyangiit

Mikroskopisk polyangiit (MPA) känns igen på pauci-immun nekrotiserande småkärlsvaskulit utan kliniska eller patologiska tecken på granulomatös inflammation.

L√§s mer »

Multipel skleros

MS och NMO är inflammatoriska demyeliniserande sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet (CNS).

L√§s mer »

Myastenia gravis

Myastenia gravis är en autoimmun sjukdom som karaktäriseras av svaghet och uttröttbarhet i skelettmuskulaturen.

L√§s mer »

Oklar neuropati/Guillain-Barrés syndrom

Gangliosider är en grupp sialinsyrainnehållande glykolipider, som förekommer i nervsystemet.

L√§s mer »

Osäker bindvävssjukdom

Analyspaketet nedan kan ge fingervisning om möjlig diagnos.

L√§s mer »

Ovarialcancer

Ovarialcancer är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen efter livmoderkroppscancer.

L√§s mer »

Paraneoplastisk retinopati (MAR, CAR)

Paraneoplastiska och autoimmun retinopati tillhör ett spektrum av ovanliga oftalmologiska sjukdomar.

L√§s mer »

Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och limbisk encefalit

Paraneoplastiska neurologiska sjukdomar och limbiska encefaliter ger ofta upphov till mycket liknande symptom men beroende på vilken autoantikropp som kan associeras med symptomen kan behandlningsstrategin vara olika. Vid paraneoplastiska autoantikropps-markörer är det viktigt att söka efter underliggande cancer i motsatts till många av autoantikropparna som associerats med limbiska encefaliter där immunterapi är av stor vikt.

L√§s mer »

Pemfigus/Pemfigoid (Blåsdermatos)

Autoimmuna blåsbildande hudsjukdomar omfattar en grupp svåra sjukdomar med blåsor och erosioner på hud och mukösa membraner.

L√§s mer »

Plötslig hörselnedsättning

Plötslig hörselnedsättning drabbar framför allt medelålders personer och utvecklas som regel unilateralt under loppet av ett till tre dygn.

L√§s mer »

Polymyosit/dermatomyosit

En ovanlig systemisk inflammatorisk sjukdom som huvudsakligen drabbar musklerna.

L√§s mer »

Primär membranös nefropati (PMN) tidigare kallad idiopatisk membranös nefropati (IMN)

Primär membranös nefropati (PMN) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i njurglomeruli, som leder till njurfunktionsnedsättning.

L√§s mer »

Renopulmonella syndrom

Kombinationen av akut glomerulonefrit med hematuri och försämrad njurfunktion med lungblödning är kännetecknet för Goodpasture Syndrom.

L√§s mer »

Reumatoid artrit (RA)

Diagnosen av RA baserar sig primärt på kliniska, radiologiska och immunologiska parametrar. En vanlig serologisk parameter är reumatoid faktor (RF) och IgM RF förekommer hos ca 60-80% av patienterna.

L√§s mer »

Sjögrens syndrom

Primärt Sjögrens syndrom är en inflammatorisk sjukdom där symptomen beror på nedsatt funktion i spott- och tårkörtlar.

L√§s mer »

Sklerodermi/systemisk skleros

En sjukdom med oklar etiologi som påverkar många organsystem.

L√§s mer »

Stiff person Syndrome

Stiff person syndrome är ett neurologiskt tillstånd som kännetecknas av fortskridande (progredierande) muskelstelhet, smärtsamma muskelkramper och ibland ofrivilliga muskelryckningar

L√§s mer »

Systemisk lupus erytematosus

Sjukdomen är kronisk men förlöper i skov med relativt symptomfria intervall. Inflammation och organskada uppkommer på olika ställen i kroppen till följd av deposition av immunkomplex med åtföljande komplementaktivering.

L√§s mer »

Tyreoideasjukdom

Kronisk autoimmun tyreoidit (Hashimotos sjukdom) drabbar företrädesvis kvinnor mellan 30 och 50 år.

L√§s mer »

Ulcerös kolit

Ulcerös kolit debuterar typiskt i ändtarmen och propagerar uppåtstigande i kolon och engagerar inflammatoriskt slemhinnan med ulcerationer och blodig diarré som följd.

L√§s mer »

De senaste nyheterna

December 12, 2019
Opening hours during the holidays »

During the Christmas, New Year- and Twelfth Night, Wieslab Diagnostic Services Laboratory is open as usual.

June 27, 2019
Nya tester och uppdateringar sommaren 2019 »

Läs mer...

Hitta analysmetod

Nedan kan du hitta olika sätt att leta efter analysmetod, välj den som passar dig bäst.
Snabbsök analys
ÔĽŅ